Regulamin sklepu internetowego datasystem.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego datasystem.pl prowadzonego przez Data System spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, abpa. A. Baraniaka 88b, 61-131 Poznań, NIP: 7792361331, Regon: 301171094, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Data System sp. z o.o. KRS 00001005427, (zwana dalej: Data System), składania zamówienia na produkty dostępne w Sklepie Internetowym datasystem.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny zakupu produktów oraz z tytułu świadczonych usług jak również zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego datasystem.pl, w tym składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie niezbędne są:
  1. komputer/telefon/ urządzenie przenośne z dostępem do sieci Internet oraz najnowsza wersja przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari, Mozilla Firefox),
  2. konto poczty elektronicznej e-mail.
 3. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego datasystem.pl zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym również do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego datasystem.pl.
 4. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed złożeniem Zamówienia oraz do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 5. Data System nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego datasystem.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem Klienta lub osób trzecich lub w przypadku niekompatybilności Sklepu Internetowego datasystem.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.
 6. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego oraz przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. W związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego datasystem.pl, Klient oświadcza i potwierdza, że otrzymał niniejszy Regulamin oraz Regulamin świadczenia usług, najmu (lub sprzedaży) przed zawarciem Umowy, przeczytał i zrozumiał ich treść, akceptuje je i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 8. Niniejszy Regulamin jak również Regulamin świadczenia usług, najmu (lub sprzedaży) dostępne są w formie papierowej, w siedzibie Data System oraz w formie elektronicznej, na stronie internetowej www.datasystem.pl. Regulaminy dostępne są w formacie pdf., który umożliwia ich utrwalenie na dysku urządzenia Klienta oraz wielokrotne odtwarzanie.

§ 2 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:

Data System - Data System spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, abpa. A. Baraniaka 88b, 61-131 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0001005427, o kapitale zakładowym 1 000 000,00 zł.

Sklep, Sklep Internetowy datasystem.pl - prowadzony przez Data System sklep internetowy, pod domeną www.datasystem.pl.

Klient - każda fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odpowiednia ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym datasystem.pl.

Umowa - umowa sprzedaży produktu wraz ze świadczeniem usług lokalizacji, wg wyboru Klienta zawierana na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Do zawarcia Umowy dochodzi z momentem zaksięgowania na rachunku bankowym Data System ceny produktu oraz usług wybranych przez Klienta, dokładnie oznaczonych w Zamówieniu oraz wysłania w tym zakresie potwierdzenia Zamówienia do realizacji.

Zamówienie - oświadczenie złożone elektronicznie przez Klienta o chęci zawarcia Umowy na formularzu udostępnionym na stronie www.datasystem.pl.

Transakcja - każda płatność dokonywana za pośrednictwem Sklepu oraz pośrednika płatności mBank albo mElements S.A.

Dzień roboczy - każdy dzień́ od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Regulamin - niniejszy regulamin.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§3 Postanowienia wstępne

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest posiadanie urządzenia komunikującego się z Internetem, wyposażonego w przeglądarkę internetową.
 2. Klient jest zobowiązany do szczegółowego zapoznania się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Sklepu, w tym zawarciem Umowy. W przypadku, gdy Klient nie wyraża zgody na postanowienia Regulaminu powinien zaprzestać korzystania z Sklepu.
 3. Klient zobowiązany jest do wprowadzania wymaganych danych do Zamówienia zgodnych ze stanem faktycznym, z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą̨naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Data System oraz osób trzecich. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Data System jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu/usługi zostanie doliczony VAT.

§ 4 Informacje o produktach/usługach

 1. Prezentowane informacje o produktach dostępnych w Sklepie Internetowym datasystem.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 2. Podane na stronie Sklepu Internetowego datasystem.pl ceny produktów/usług:
  1. nie zawierają podatku VAT i podawane są w złotych,
  2. nie zawierają kosztów dostawy.
  Całkowity koszt Zamówienia (wraz z VAT oraz kosztami dostawy) prezentowany jest w podsumowaniu Zamówienia, przed jego potwierdzeniem przez Klienta (zawarciem Umowy).
 3. Data System zastrzega sobie prawo do dokonywania bieżących zmian cen produktów i usług. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim pozostaje bez wpływu na Zamówienia złożone i potwierdzone przed datą zmiany ceny produktu/usługi.

§ 5 Zamówienie, warunki realizacji Zamówienia

 1. Sklep Internetowy datasystem.pl realizuje Zamówienia z wysyłką do Polski i innych krajów UE. Przy Zamówieniach do zagranicy, warunki wysyłki, w szczególności koszty i czas dostawy uzgadniane są̨ indywidualnie.
 2. Przed złożeniem Zamówienia i zawarciem Umowy, Klient powinien zapoznać z niniejszym Regulaminem oraz z Regulaminem świadczenia usług, najmu lub sprzedaży regulującym m.in. kwestie gwarancji jakości. Fakt dostarczenia treści Regulaminów, zapoznania się z nimi i akceptacji wszystkich postanowień́ Regulaminów Klient potwierdza jawnie przed ostatecznym potwierdzeniem Zamówienia. Formularz Zamówienia nie zostanie przekazany do realizacji w razie niepotwierdzenia otrzymania Regulaminów.
 3. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę , 7 dni w tygodniu.
 4. Klient może złożyć Zamówienie przez wybór produktu, usługi oraz ich iloś.
 5. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. wybrać produkt/y i dodać je do „koszyka”,
  2. przejść do „koszyka”;
  3. wybrać dostępny sposób dostawy oraz płatności,
  4. uzupełnić niezbędne pola formularza zakupowego,
  5. złożyć oświadczenie dot. doręczenia niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu świadczenia usług lokalizacji, najmu (lub sprzedaży) przed zawarciem Umowy;
 6. Klient po dokonaniu płatności otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia transakcji do realizacji. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
 7. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że ze względu na działanie usług (dostęp do wszelkich funkcjonalności jest możliwy z chwilą otrzymania Produktu), wyraża on zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w przypadku o którym mowa w zdaniu poprzednim, Klient będący konsumentem jest zobowiązany do zapłaty za świadczenia spełnione do chwili ewentualnego odstąpienia od Umowy.
 8. Realizacja Zamówienia (przygotowanie i wysyłka produktów) przez Data System następuje po potwierdzeniu przez Data System wpłaty ceny Zamówienia na wskazane konto Data System.
 9. Termin przekazania Zamówienia do realizacji w przypadku produktów znajdujących się w magazynie wynosi nie dłużej niż 3 dni robocze, licząc od daty ustalonej jak w punkcie 8 powyżej. W większości przypadków Zamówienia przekazywane są do realizacji w ciągu 24 godzin od dnia wskazanego w pkt 8 powyżej.
 10. Zakup każdego produktu potwierdzony jest za pomocą faktury VAT przesyłanej przez Data System do Klienta na adres poczty elektronicznej podanej w formularzu zakupu nie później niż w ciągu 3 dni roboczych liczonych od dnia zakupu.
 11. . Zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Klient akceptuje przesyłanie, udostępnianie faktur oraz ich korekt i duplikatów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formie elektronicznej od wskazanego poniżej Wystawcy faktur: Data System sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. abpa. A. Baraniaka 88b, 61-131 Poznań.
 12. Płatność ceny z tytułu zakupu produktu/usługi możliwa będzie m.in. przy pomocy karty płatniczej Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Eletronic oraz Maestro.
 13. W przypadku dokonania zwrotu towaru dla zamówienia opłaconego kartą płatniczą, Klient otrzyma środki na rachunek karty płatniczej użytej do opłacenia Zamówienia.

§6 Prace konserwacyjne

 1. Data System zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego mogących powodować czasowe utrudnienia lub uniemożliwienie korzystania ze Sklepu Internetowego datasystem.pl.
 2. Data System nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze, którego Klient używa w celu korzystania ze Sklepu Internetowego Data System.

§ 7 Zasady odpowiedzialności

 1. Klient oświadcza, że posiada zdolność do czynności prawnych, w tym w szczególności zdolność do zawierania prawnie wiążących umów.
 2. Klient przyjmuje do wiadomości, iż produkty/usługi świadczone w ramach Sklepu są oparte na działaniu sieci web, co może wiązać się z ewentualnymi przerwami w dostępie do Sklepu, spowodowanymi w szczególności awariami, konserwacją sieci czy strony internetowej, w tym wynikającymi z wprowadzania niezbędnych zmian i ulepszeń. Data System nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przerwą dostępie do Sklepu. Data System nie ponosi odpowiedzialności również za ewentualne przerwy w działaniu stron współpracujących z Sklepem, w tym za system płatności.
 3. Data System nie ponosi odpowiedzialności za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie usług w ramach Sklepu będące wynikiem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się w szczególności zdarzenie o charakterze naturalnym, np. trzęsienie ziemi, powódź, huragan, akt zbrojny, w tym też m.in. akt terrorystyczny, epidemia, działania władzy publicznej, w tym nakazy władzy publicznej przybierające postać normatywną przepisu prawa, zdarzenia mające postać gwałtownych, nagłych i przybierających dużą skalę protestów społecznych (strajki, manifestacje itd.) uniemożliwiające lub utrudniające działanie Sklepu.
 4. Data System nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystanie z Sklepu przez Klienta.

§8 Ceny i formy płatności

 1. Podane ceny Produktów nie obejmują kosztów dostawy.
 2. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena aktualna w chwili złożenia Zamówienia.
 3. Sklep przewiduje następujące formy płatności: przelew natychmiastowy, karty płatnicze oraz Blik. Sklep przewiduje następujące formy płatności: przelew natychmiastowy, karty płatnicze oraz Blik. Podmiotem świadczącym obsługę płatności jest mBank S.A. W zakresie płatności online w zakresie płatności kartami podmiotem świadczącym obsługę płatności jest mElements S.A.
 4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu złożonego Zamówienia, niezwłocznie, po złożeniu (potwierdzeniu) Zamówienia.
 5. Data System ma prawo rozszerzyć/ograniczyć dostępne sposoby płatności.
 6. Szczegółowe warunki płatności oraz zasady funkcjonowania platformy płatności online w zakresie płatności określone zostały w ogólnych warunkach dostępnych na stronie https://www.melements.pl/ oraz mbank.pl.
 7. Korzystając z Sklepu Użytkownik oświadcza, że zaakceptował warunki, o których mowa w ust. 6 powyżej i jest nimi związany.

§9 Wysyłka produktu

 1. Koszty dostawy ponosi każdorazowo Klient.
 2. Klient w trakcie wypełniania interaktywnego formularza Zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu płatności oraz dostawy i akceptuje koszt wysyłki podczas składania Zamówienia.
 3. W przypadku wysyłki za granicę koszty wysyłki i termin dostawy są ustalane indywidualnie.
 4. Zakupione produkty dostarczane są poprzez paczkomat lub paczką kurierską. Możliwy jest również odbiór osobisty Zamówienia przez Klienta w siedzibie Data System.
 5. Zasady i sposób świadczenia usług lokalizacji określa Regulamin świadczenia usług, najmu (lub sprzedaży), który zostaje doręczony Klientowi przed zawarciem Umowy.

§10 Poufność danych

 1. Data System zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zachowuje należytą staranność w zakresie poufności informacji przekazywanych podczas procesu zakupu w Sklepie na stronie www.datasystem.pl a także informacji o świadczonych na rzecz Klientów usługach, jeżeli nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług, których dotyczą.
 2. Informacje objęte tajemnicą mogą być przetwarzane przez Data System, jeżeli stanowi to przedmiot usługi świadczonej Klientom, jest niezbędne dla jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego Data System.
 3. Data System zachowuje należytą staranność, w zakresie uzasadnionym względami technicznymi lub ekonomicznymi, przy zabezpieczaniu urządzeń teleinformatycznych, sieci teleinformatycznych oraz zbiorów danych przed ujawnieniem danych poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu.

§11 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Data System.
 2. W sprawie ochrony danych osobowych, Klient może skontaktować się z Data System za pośrednictwem wyznaczonego przez niego Inspektora Ochrony Danych Osobowych poprzez wiadomość e-mail wysyłaną pod adres: biuro@datasystem.pl.
 3. Dane osobowe Klienta korzystającego ze Sklepu przetwarzane będą wyłącznie w następujących celach i podstawach prawnych:
  1. związanych z zawarciem Umowy asortymentu dostępnego w Sklepie, a także rozpatrywania skarg i wniosków oraz udzielania odpowiedzi na pytania Klienta (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO);
  2. zapewnienia obsługi usług płatniczych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); ewentualnego ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
  3. będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Data System, a także w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  4. marketingu bezpośredniego usług (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), a w przypadku udzielenia przez Klienta odpowiedniej zgody – także w celu wysyłania informacji o charakterze marketingowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  5. statystycznych oraz dokonywania badań analitycznych, tj. lepszego doboru usług do potrzeb Klienta, optymalizacji procesów usług, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego usługi, wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z usługi, analizy finansowej Data System, będącego realizacją jego prawnie uzasadnionego w tym interesu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  6. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 4. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres korespondencyjny,
  3. adres e-mail,
  4. numer telefonu,
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  1. obowiązywania Umowy zawartej z Data System, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Administratora wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  2. niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Data System w związku z prowadzoną działalnością lub;
  3. obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Data System, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
  4. w przypadku przetwarzania dla celów marketingowych - przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;
  5. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w danym celu – do czasu cofnięcia zgody lub nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
  6. w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych - będą one przechowywane przez okres, w którym Data System zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 6. Data System korzysta z usług innych podmiotów, przetwarzających dane osobowe w jej imieniu, w zakresie:
  • obsługi prawnej,
  • obsługi informatycznej,
  • obsługi marketingowej,
  • utrzymania i obsługi sieci telekomunikacyjnej,
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych Klienta na podstawie zgody, Klientowi w każdej chwili przysługuje prawo do jej wycofania. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, opartego na przesłankach wskazanych w art. 6 ust. 1 lit. e oraz f RODO, tj. niezbędnego do wykonania zadania realizowanego przez Data System interesie publicznym bądź lub w ramach w władzy publicznej powierzonej Data System (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) bądź niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Data System lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Nadto, możliwe jest wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. W przypadku wyrażenia sprzeciwu, Data System zaprzestanie przetwarzania danych w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych Klienta istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Klienta lub wtedy, gdy dane Klienta będą niezbędne Data System do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 9 powyżej, konieczne jest zwrócenie się do Data System z żądaniem, poprzez wysłanie go na następujący adres email: biuro@datasystem.pl. Celem uzyskania pewności w zakresie posiadania przez osobę kierującą żądanie, uprawnienia do jego złożenia, Data System jest uprawniona do uzyskania dodatkowych informacji pozwalających uwierzytelnić Klienta.
 11. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 12. Data System zapewnia stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 13. Data System nie planuje obecnie przekazywać danych osobowych Klienta do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych (tj. poza EOG).

§12 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące produktów i/lub świadczenia usług w ramach Sklepu można zgłaszać za w formie listu poleconego przesłanego na adres siedziby Data System.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta, ułatwi to i przyśpieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Dokładne zasady i warunki gwarancji na produkty określa Regulamin świadczenia usług, najmu lub sprzedaży.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Data System przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Klienta o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Powyższe dotyczy również konieczności dostarczenia reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu (faktura). Czas na rozpatrzenie reklamacji liczony jest wówczas od uzupełnienia bądź poprawienia danych.
 5. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowego zgłoszenia reklamacji. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana Klientowi papierowo albo w formie elektronicznej na adres e-mail, wskazany w Zamówieniu.
 6. Klienci oraz inne osoby mogą zgłaszać Data System wszelkie wnioski, uwagi i pytania dotyczące działania Sklepu i świadczonych przez Sklep usług. Powyższe należy zgłaszać na adres e-mail:: pomoc.techniczna@datasystem.pl
 7. Klienci pod adresem, o którym mowa w ust. 5 mogą zgłaszać również wszelkie awarie, czy usterki w działaniu Sklepu.
 8. Opis dodatkowych kwestii dotyczących działania Sklepu, w tym informacje, nowości, dostępne są pod adresem www.datasystem.pl

§13 Zmiana Regulaminu

 1. Data System ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty umieszczenia zmienionego Regulaminu w witrynie www o następującym adresie www.datasystem.pl.
 2. Data System poinformuje Klientów o wszelkich zmianach Regulaminu umieszczając odpowiednie informacje na stronie www.datasystem.pl.

§14 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Data System); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK): https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

§15 Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8 poniżej Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
  1. pisemnie na adres: Data System sp. z o.o. , ul. abpa. A. Baraniaka 88b, 61-131 Poznań.
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@datasystem.pl;
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest jako załącznik do niniejszego Regulaminu oraz na stronie Sklepu Internetowego. Klient może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Data System wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. Data System ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Data System dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Data System może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy, zwrócić Produkt lub przekazać go osobie upoważnionej przez Data System do odbioru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Klient winien zwrócić Produkt na adres: Data System, abpa. A. Baraniaka 88b, budynek C, 61-131 Poznań.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Klienta od Umowy, które obowiązany jest ponieść Klient:
  1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Data System nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  2. Klient ponosi koszty zwrotu (wysyłki) Produktu do Data System.
 9. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na żądanie Klienta- rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Klient , który wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny i wynagrodzenia.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli Data System wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Data System utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi DataSystem nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  • ww której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której Klient wyraźnie żądał, aby Data System do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Data System świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów.

§16 Postanowienia końcowe

 1. Wskazane w niniejszym Regulaminie nagłówki mają wyłącznie charakter pomocniczy i pozostają bez wpływu na wykładnię jego postanowień.
 2. Regulamin oraz Umowa podlegają prawu polskiemu. Umowa podlega prawu polskiemu i będzie interpretowana zgodnie z nim. Sądy polskie mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów, roszczeń lub kontrowersji wynikających z lub w związku z Umową i/lub Regulaminem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. W przypadku, gdy poszczególne postanowienia Regulaminu okażą się bezskuteczne lub niewykonalne, inne postanowienia pozostają w mocy.
 5. Regulamin obowiązuje od 1 maja 2021 r.
 6. Właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest sąd powszechny w Polsce.
 7. W sytuacji rozbieżności pomiędzy postanowienia Regulaminu i Regulaminu świadczenia usług, najmu (lub sprzedaży) pierwszeństwo w stosowaniu mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

Załącznik: Wzór formularza odstąpienia od Umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Data System sp. z o.o. ul. abpa. A. Baraniaka
88b, 61-131 Poznań

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWIERANEJ NA ODLEGŁOŚĆ

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy………………………………………………..umowy o świadczenie następującej usługi…………………………………………………………………………

- Data zawarcia umowy/odbioru:

- Imię i nazwisko Klienta

- Adres Klienta:

- Podpis Klienta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Regulamin w formacie pdf dostępny tutaj

Ładuje...