Regulamin świadczenia usług lokalizacji na bazie systemu DSLocate oraz najmu lub sprzedaży urządzeń

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 384 §1 Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia Usługi lokalizacji wraz z dostępem do Aplikacji DSLocate zazapłatą Abonamentu oraz Sprzedaży lokalizatora oraz Urządzeń dodatkowych (zwane dalej łącznie: „urządzeniami”) do których, zgodnie z wolą Klienta, dołączane są pozostałe usługi (Usługi dodatkowe) na bazieSatelitarnego Systemu Lokalizacji Pojazdów DSLocate, zwanego w dalszej części Regulaminu DSLocate przezfirmę Data System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. abpa A. Baraniaka 88b,61-131 Poznań, wpisana do KRS pod nr 0001005427, zwaną w dalszej części Regulaminu: Data System.
 3. Wymogiem świadczenia usług wskazanych w Regulaminie jest zakup urządzeń na podstawie zawartej Umowy[zwana dalej: Umową]. W zakresie ustalonym przez Strony możliwy jest również najem urządzeń.
 4. Data System oświadcza, że jest dostawcą systemu lokalizacji DSLocate oraz posiada wiedzę i środki techniczneniezbędne do montażu lokalizatorów, Urządzeń dodatkowych oraz do świadczenia usług lokalizacji.
 5. Klient oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z niniejszym Regulaminem przed zawarciem Umowy, z systememlokalizacji DSLocate, akceptuje jego rozwiązania techniczne oraz funkcjonalność i dostarczane oprogramowaniewizualizacyjne, a także dysponuje środkami finansowymi niezbędnymi do realizacji przedmiotu Umowy.

§2. WYJAŚNIENIE UŻYTYCH ZWROTÓW

Sprzedaż - przeniesienie na rzecz Klienta własności urządzeń za zapłatą ceny z tytułu ich zakupu. Dokładną wysokość ceny określa pro forma, faktura lub formularz zakupu (w sytuacji zawierania współpracy za pośrednictwem sklepu internetowego Data System).

Abonament - wynagrodzenie cykliczne (miesięcznie, roczne, dwuletnie, trzyletnie, w zależności od decyzji Klienta) płatne z góry za świadczenie Usług podstawowych, którego wysokość określa umowa (oferta/formularz zakupu). Transmisja danych z Urządzeń dodatkowych podłączonych do lokalizatora dokonywana jest w ramach Usług Dodatkowych. Wysokość Abonamentu jest zryczałtowana, tzn. niezależna od przebytego przez pojazd dystansu oraz ilości przesyłanych danych na serwer Data System. Abonament zawiera m.in. wszelkie opłaty związane z transmisją danych, utrzymanie serwerów Data System, utrzymanie karty SIM, aktywację usług, wsparcie techniczne, archiwum tras. Obowiązek uiszczenia Abonamentu istnieje w przypadku, o którym mowa w § 10.8 Regulaminu.

Opłata licencyjna - opłata za dostęp do Aplikacji DSLocate, której wysokość reguluje Cennik, płatna w ramach pierwszej wystawionej faktury, za cały okres na jaki współpraca pomiędzy Stronami jest zawarta.

Usługi podstawowe - usługi obejmujące redystrybucję danych zawierających lokalizację, dystans, prędkość, kierunek jazdy oraz bezterminową historię tras. Dane te przekazywane są w formacie umożliwiającym ich wizualizację za pomocą Aplikacji Mapowej. Dostępne są również raporty wskazań określonych urządzeń lub zdarzeń. Dostępność danych zależna jest od zakresu wykonanej instalacji w lokalizowanym pojeździe.

Usługi dodatkowe - funkcjonalności w ramach systemu DSLocate objęte Opłatą dodatkową, liczone dla/wg ID urządzenia, w zależności od wyboru Klienta.

Opłata aktywacyjna - opłata jednorazowa, należna Data System, obejmująca aktywację i konfigurację usług, której wysokość określa oferta albo formularz zakupu (w sytuacji zakupu w ramach sklepu internetowego).

Klient - osoba prawna, podmiot nieposiadający osobowości prawnej, ale który posiada zdolność prawną albo osoba fizyczna zawierająca w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub na jej potrzeby z Data System Umowę.

Cennik - zestawienie opłat pobieranych przez Data System w związku ze świadczonymi usługami, m.in. dostępny na stronie datasystem.pl.

Operator - właściciel cyfrowej sieci komórkowej świadczący usługi w zakresie transmisji danych na terenie danego kraju.

Aplikacja Mapowa - oprogramowanie zawierające pakiet map wektorowych, umożliwiające w trakcie obowiązywania współpracy z Klientem wizualizację pojazdów w czasie rzeczywistym. Okres przechowywania danych archiwalnych wynosi 30 dni, chyba że Strony postanowią inaczej.

GNSS - ang. Global Navigation Satellite Systems, system nawigacji satelitarnych nadających sygnał umożliwiający dokładne określenie czasu, pozycji geograficznej, prędkości i kierunku przemieszczania pojazdu.

Opłaty dodatkowe - opłaty pobierane przez Data System z tytułu wykonanych lub świadczonych usług nie objętych Abonamentem.

Naprawa - czynności diagnostyczne i ewentualnie naprawcze wykonywane przez Data System, mające na celu prawidłowe funkcjonowanie urządzeń umożliwiających lokalizację. Naprawa może być nieodpłatna lub odpłatna.

Montaż/Demontaż - czynności mające na celu zainstalowanie lub odinstalowanie urządzeń, wykonywane przez Klienta samodzielnie (§9), elektryka samochodowego dowolnie wybranego przez Klienta. Sposób (podmiot uprawniony) do wykonania Montażu określa instrukcja montażu dołączona do urządzenia.

DSLocate - nazwa handlowa systemu lokalizacji i zarządzania flotą firmy Data System.

Urządzenie dodatkowe - czujniki oraz akcesoria dodatkowo instalowane w pojeździe dostarczone przez Data System, mające na celu zbieranie informacji lub dokonywanie pomiarów.

Umowa - umowa, której przedmiotem jest świadczenie usług lokalizacji oraz sprzedaż urządzeń. Umowa zawierana jestpoprzez przyjęcie oferty w formie dokumentowej lub wypełnienie formularza zakupu w ramach sklepu internetowego DataSystem. Umowa określa zakres świadczonych usług dla danego pojazdu oraz ich ceny, nr ID urządzenia, dane pojazdu/-ów,informacje na temat Klienta oraz zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu.

Karta Serwisowa - dokument określający zakres Naprawy, przeglądu elementów systemu DSLocate, ze wskazaniem IDurządzenia.

ID urządzenia - nr identyfikacyjny lokalizatora, zamontowanego w pojeździe Klienta, pod który podpięte są: Usługapodstawowa oraz Usługi dodatkowe.

Raporty - funkcjonalności w ramach systemu DSLocate przedstawiające wybrane parametry pojazdu w formie zestawień,wybrane przez Klienta.

Strona internetowa Data System, sklep internetowy - https://sklep.datasystem.pl za pośrednictwem której możliwe jest m.in.dokonywanie zakupu urządzeń oraz zamawianie usług. Na stronie internetowej Data System zamieszczone są m.in.Regulamin jak również instrukcje montażu Urządzeń.

§3. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4, 5, 6 i 7 niniejszego paragrafu, Data System odpowiada wobec Klienta za poniesioną przez niego szkodę z tytułu niewykonania lub nienależytego świadczenia usług, z wyłączeniem utraconych korzyści. Wysokość odszkodowania nie może przekroczyć wysokości Abonamentu, którego Data System otrzymała od Klienta w związku z realizacją Umowy za okres, w którym Umowa nie była wykonywana lub została wykonana nienależycie, chyba że szkoda została wyrządzona umyślnie.
 2. Data System uzależnia działanie Usług Podstawowych, Raportów oraz Usług Dodatkowych (zwane dalej Usługi) od poprawnego świadczenia usług przez Operatorów. Za wszelkie nieprawidłowości w świadczeniu Usług wynikające z niewykonywania lub nienależytego świadczenia usług przez Operatorów, Data System nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Data System świadczy Usługi pod warunkiem, że ID urządzenia znajduje się w zasięgu GNSS oraz zasięgu sieci komórkowej.
 4. Data System nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości wynikające z błędów Aplikacji Mapowej lub map dostarczonych przez ich producenta.
 5. Data System nie ponosi odpowiedzialności za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie Usług będące wynikiem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się w szczególności zdarzenie o charakterze naturalnym, np. trzęsienie ziemi, epidemie, pandemie, powódź, huragan, akt zbrojny, w tym też m.in. akt terrorystyczny, działania władzy publicznej, w tym nakazy władzy publicznej przybierające postać normatywną przepisu prawa, zdarzenia mające postać gwałtownych, nagłych i przybierających dużą skalę protestów społecznych (strajki, manifestacje itd.).
 6. Data System nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w działaniu systemu DSLocate, Aplikacji Mapowej lub niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług wynikające z winy Klienta, nieprzestrzegania przez Klienta Umowy, Regulaminu, instrukcji montażu lub działania Klienta niezgodnego z prawem.
 7. Data System nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości lub niedokładności w funkcjonowaniu urządzeń, akcesoriów lub czujników Klienta, które nie zostały dostarczone przez Data System.

§4. POUFNOŚĆ DANYCH/PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Data System zapewnia Klientowi poufność informacji przekazywanych w ramach świadczonych usług, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami prawa.
 2. Strony zobowiązują się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje poufne oznaczające wszystkie informacje, materiały, dokumenty dostarczone na piśmie, ustnie lub w innej formie, zarówno przed jak i po podjęciu współpracy przez którąkolwiek ze Stron. Ponadto informacja poufna obejmuje wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 3. Przedmiotem informacji poufnej nie są informacje, które zostały podane do publicznej wiadomości, jak również informacje, których ujawnienie jest konieczne na podstawie obowiązującego prawa.
 4. Strony zobowiązują się ponadto wykorzystywać informacje, o których mowa w ust. 2-3 niniejszego paragrafu, jedynie w celach wzajemnie podjętej współpracy.
 5. Strony podejmą wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, aby żadna z osób otrzymujących informacje określone w ust. 2 niniejszego paragrafu nie ujawniła tych informacji ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia na piśmie od drugiej Strony.
 6. Strony zobowiązują się nie kopiować, nie powielać ani nie rozpowszechniać jakichkolwiek informacji poufnych lub ich części.
 7. Naruszenie przez Stronę jednego lub więcej z obowiązków wskazanych w niniejszym paragrafie skutkuje obowiązkiem zapłaty kary umownej na rzecz drugiej Strony w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia, co nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody.
 8. Klient zobowiązuje się spełnić w imieniu Data System obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych pracowników i współpracowników (osób kontaktowych ze strony Klienta) oraz osób reprezentujących Klienta, których dane zostaną przekazane Data System w związku z realizacją Umowy. Klauzula obowiązku informacyjnego dot. przetwarzania danych osobowych stanowi odrębny dokument, doręczany Klientowi przed zawarciem Umowy. Obowiązek informacyjny jest również dostępny na stronie www.datasystem.pl.
 9. Klient zobowiązuje się nie oznaczać pojazdów w Aplikacji DSLocate danymi osobowymi swoich pracowników/współpracowników i innych możliwych do zidentyfikowania osób. W przypadku, gdy wolą Klienta jest nazwanie pojazdów danymi osobowymi osób, którym pojazdy te są powierzane, okoliczność taką należy zgłosić w formie elektronicznej Data System z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym na adres: biuro@datasystem.pl. W takim przypadku Strony podpiszą odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych tych osób.

§5. ZAKRES USŁUG

 1. Data System oferuje Usługę Podstawową na terytoriach krajów, w których Operatorzy współpracujący z Datą System świadczą osobiście lub poprzez swoich partnerów usługi. Lista Operatorów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym jest dostępna na stronie internetowej Orange.pl.
 2. W zamian za świadczone Usługi Data System pobiera Abonament oraz Opłaty dodatkowe w wysokości ustalonej przez Strony lub zgodnie z Cennikiem.
 3. W celu objęcia pojazdu Klienta Usługami Podstawowymi, w pojeździe montowany jest lokalizator. W sytuacji gdy Klient ma wykupione Usługi wyłącznie na terytorium RP, a Data System poweźmie wiedzę, na podstawie nr ID urządzenia, że pojazd porusza się po terytorium UE albo po świecie, Data System jest uprawniona do naliczenia Opłaty dodatkowej/-ych, w wysokości określonej w Cenniku. Powyższe dotyczy również sytuacji, gdy Klient korzysta z Usług wykupionych na terenie UE, a pojazd porusza się również poza granicami krajów UE.
 4. Zmiana warunków w trakcie trwania współpracy jest możliwa tylko w przypadku zgody obu stron. Czynność ta wykonywana jest za dodatkową opłatą ujętą w Cenniku ponoszoną przez Klienta.
 5. W przypadku najmu urządzeń, Data System zastrzega prawo własności urządzeń w trakcie trwania najmu jak również po jego ustaniu. Klient nie może bez wcześniejszej pisemnej zgody Data System podnająć urządzeń w całości lub w części jakiejkolwiek osobie trzeciej (innemu podmiotowi). Klient zobowiązuje się do używania urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem oraz ich zwrotu w stanie niepogorszonym niezwłocznie po ustaniu Umowy. W razie braku zwrotu urządzeń po ustaniu najmu, Klient zostanie obciążony wartością niezwróconych urządzeń, zgodnie z Cennikiem.

§6. PODJĘCIE WSPÓŁPRACY

 1. Poprzez zawarcie Umowy i podjęcie współpracy Klient zobowiązuje się do terminowego, z góry uiszczenia Abonamentu oraz Opłat Dodatkowych za zamówione Usługi i zakupione urządzenia oraz przestrzegania Regulaminu. Regulamin wraz z Cennikiem został doręczony Klientowi przed zawarciem Umowy wraz z ofertą. Klient ma możliwość zapoznania się z nimi w każdej chwili przed akceptacją formularza zakupu tj. przed zawarciem Umowy. Do zawarcia Umowy dochodzi w momencie zaksięgowania na koncie Data System środków jej należnych z tytułu zakupionych urządzeń przez Klienta i zamówionych Usług (Abonament), chyba że Strony zawrą Umowę w formie dokumentowej. W takim przypadku do zawarcia współpracy dochodzi w momencie złożenia przez Strony podpisów pod Umową.
 2. Data System zastrzega sobie:
  • prawo odmowy podjęcia współpracy z podmiotami, które nie spełniają warunków określonych w ust. 5 lub 6 niniejszego paragrafu;
  • prawo odmowy podjęcia współpracy z podmiotami, z którymi Data System rozwiązała współpracę z powodu naruszenia przez te podmioty warunków Umowy lub postanowień Regulaminu;
 3. W przypadku zmiany danych wskazanych w trakcie zawierania Umowy, a w szczególności dot. zmiany adresu lub siedziby, zmiany adresu do korespondencji, a także w przypadku zmiany nazwy firmy oraz formy prawnej prowadzonej działalności lub nazwiska osoby uprawnionej do reprezentacji, nr ID urządzenia, Klient zobowiązany jest w formie dokumentowej, w tym również za pośrednictwem Aplikacji DSLocate o tym fakcie poinformować Data System w terminie 7 dni od dnia dokonania zmian, dołączając kopie dokumentów potwierdzających zmiany lub stosowne oświadczenie. Data System nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody spowodowane brakiem powiadomienia Data System przez Klienta o wskazanych powyżej zmianach. Wszelkie negatywne konsekwencje wynikające z niepowiadomienia Data System o zmianie danych będzie ponosił Klient.
 4. W przypadku, gdy Klient nie poinformuje o zmianie adresu, w tym adresu e-mail, Data System uznaje za właściwy adres, który został wskazany w trakcie zawierania współpracy. Pisma wysłane, a nieodebrane przez Klienta, zostają uznane za skutecznie doręczone z upływem ostatniego dnia do odbioru przesyłki.
 5. Data System w ramach podjęcia współpracy z Klientem jest uprawniona do żądania udostępnienia przez Klienta w formie kopii:
  • w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej: dokumentu potwierdzającego status prawny i aktualny adres siedziby, w szczególności wydruku z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego i innych odpisów z rejestrów sądowych lub dokumentów urzędowych potwierdzających dane zgłoszone do zawarcia umowy: Regon i NIP;
  • tytułu prawnego do dysponowania/korzystania z danego pojazdu (np. dowód rejestracyjny) - na żądanie Data System;
  • w przypadku, gdy pojazd stanowi przedmiot współwłasności, do podjęcia współpracy z Data System niezbędne jest jej podpisanie przez wszystkich współwłaścicieli pojazdu lub też podpisanie umowy przez jednego ze współwłaścicieli i załączenie do niej pisemnej zgody wszystkich pozostałych współwłaścicieli.
 6. Przedstawiciele lub pełnomocnicy Klienta zobowiązani są do okazania/przedstawienia dokumentu pełnomocnictwa, o ile ich umocowanie nie wynika z rejestru.
 7. Wszystkie zmiany na koncie, w tym zakup Usług dodatkowych, Klient dokonuje w ramach konta utworzonego w Aplikacji DSLocate.

§7. MONTAŻ, DEMONTAŻ, NAPRAWA

 1. Montaż w zakresie urządzeń:
  • do samodzielnego montażu - jest wykonywany przez Klienta samodzielnie.
  • wymagających podpięcia się do instalacji w zakresie zasilania oraz odczytania sygnału włączenia/wyłączenia silnika oraz dot. urządzeń specjalistycznych, akcesoriów dodatkowych, które wymagają podpięcia się do komputera pojazdu, tachografu lub gdy konieczna jest kalibracja po ich Montażu - może być wykonywany przez elektryka samochodowego, dowolnie wybranego przez Klienta. W tym przypadku §9 ust. 3 Regulaminu stosuje się odpowiednio. Instrukcja montażu zamieszczona jest na stronie internetowej Data System i zawiera w zakresie każdego z urządzeń sposób i zasady dotyczące wykonania Montażu.
 2. W sytuacji problemów w działaniu urządzenia, Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym Data System, zgodnie z §11 Regulaminu oraz przesłania urządzenia do siedziby Data System, celem ustalenia przyczyn problemu (Naprawa). W momencie zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Klient otrzyma w odpowiedzi, numer systemowy, którym należy się posługiwać w trakcie obsługi zgłoszenia.
 3. Okres trwania współpracy liczy się od dnia następnego po dniu wysyłki urządzeń, chyba że Strony postanowią inaczej.
 4. Klient każdorazowo ponosi koszt wysyłki (dostarczenia) urządzeń, zgodnie z Cennikiem.
 5. Jeżeli, w ramach zleconej Naprawy, Klient chce otrzymać urządzenie zastępcze, obowiązany jest do wniesienia kaucji. Wysokość kaucji jest wskazywana przez Data System w odpowiedzi na zgłoszenie Naprawy. W tytule wpłaty Klient obowiązany jest do wskazania, że płatność dotyczy kaucji oraz numer systemowy zgłoszenia. Urządzenie zastępcze jest wysyłane do Klienta, na adres jego siedziby w dniu następnym po dniu zaksięgowania środków z tytułu kaucji. Rozliczenie kaucji następuje w terminie 14 dni licząc od dnia wykonania Naprawy. Kwota kaucji podlega zwrotowi po potrąceniu ewentualnej ceny urządzenia zastępczego i/lub kosztu diagnozy, o czym Klient jest każdorazowo informowany w odpowiedzi na zgłoszenie.
 6. Dostęp do Aplikacji Mapowej nie jest obowiązkowy, zależy od woli Klienta z zastrzeżeniem §9. Dostęp ten wymaga utworzenia przez Klienta konta na stronie: https://dslocate.datasystem.pl

§8. GWARANCJA

 1. Data System udziela gwarancji, z zastrzeżeniem §3 oraz niniejszego paragrafu Regulaminu na lokalizator, Urządzenia dodatkowe na okres 12 miesięcy, za wyjątkiem baterii lub akumulatorów, na które udzielana jest 3 miesięczna gwarancja.
 2. Gwarancja, o której mowa w punkcie poprzedzającym obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w lokalizatorze lub Urządzeniach dodatkowych. Okres obowiązywania gwarancji liczony jest od dnia następnego po dniu wysłania urządzenia do Klienta.
 3. W związku z udzieloną gwarancją, o której mowa w ust. 1 oraz ust. 2 powyżej, Data System zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania nieprawidłowości w działaniu lokalizatora oraz Urządzeń dodatkowych objętych gwarancją, powstałych w wyniku uszkodzeń lub awarii zgłaszanych zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 4. Data System w okresie gwarancji ma możliwość odpłatnego usuwania wszelkich nieprawidłowości w działaniu lokalizatora, Urządzeń dodatkowych, powstałych w wyniku uszkodzeń i awarii spowodowanych działaniem Klienta, jego pracowników lub osób trzecich, zgodnie z wynagrodzeniem określonym w Cenniku.
 5. Odpowiedzialność Data System z tytułu gwarancji, niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu zostaje wyłączona w każdym z poniższych przypadków:
  • nieprawidłowej eksploatacji lokalizatora lub Urządzeń dodatkowych, podjęcia prac naprawczych lub dokonania innych ingerencji w urządzenie przez Klienta bez zgody Data System;
  • powstania wad lub nieprawidłowości w urządzeniach na skutek uszkodzeń mechanicznych;
  • zalania urządzenia cieczami lub innymi substancjami;
  • korzystania z urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub właściwościami.
 6. Nieprawidłowości w działaniu lokalizatora lub Urządzeń dodatkowych powstałe po upływie terminu gwarancji mogą być usuwane przez Data System za wynagrodzeniem określonym w Cenniku.
 7. W ramach zleconej Naprawy Klient informowany jest o przyczynie nieprawidłowości Urządzenia (diagnoza) i ewentualnych kosztach związanych z Naprawą urządzenia/wymianą na nowy.
 8. W momencie zakupu Urządzenia, Klient ma możliwość przedłużenia gwarancji, na kolejny okres 12 miesięcy za zapłatą Opłaty Dodatkowej. Wysokość Opłaty dodatkowej, o której mowa w zdaniu poprzednim określa oferta, formularz zakupu i/lub Cennik.
 9. Strony wyłączają odpowiedzialność Data System z tytułu rękojmi.

§9. URZĄDZENIA DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU

 1. W zakresie urządzeń do samodzielnego montażu: Montaż jest wykonywany przez Klienta samodzielnie.
 2. Abonament jest naliczany za okres od dnia następnego (roboczego) po dniu wysyłki urządzenia do Klienta.
 3. Po każdorazowo wykonanym Montażu, Klient zobowiązany jest do zalogowania się do aplikacji DSLocate, zgodnie z §7 ust. 10 celem weryfikacji poprawności wykonanego Montażu.
 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie, wszelkie pozostałe postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

§10. OPŁATY

 1. Abonament, Opłata licencyjna oraz Opłaty dodatkowe określone są w ofercie, fakturze pro forma, fakturze oraz w zakresie pozostałym w Cenniku.
 2. Klient zobowiązuje się dokonać płatności Abonamentu, cen zakupu urządzenia, Opłaty licencyjnej oraz Opłat dodatkowych w terminie podanym na fakturze pro forma lub na fakturze VAT. Abonament, Opłata licencyjna oraz Opłaty dodatkowe płatne są z góry. Klient wyraża zgodę na przesyłanie w formie elektronicznej przez Data System faktur elektronicznych (e–faktur) oraz faktur korygujących. Faktury przesyłane drogą tradycyjną objęte będą opłatą zgodnie z Cennikiem.
 3. Wszelkie pozostałe należności przysługujące Data System płatne będą na podstawie faktur, not obciążeniowych lub not odsetkowych w terminie wskazanym na dokumencie księgowym.
 4. Za termin zapłaty uważa się dzień wpływu należnych środków na rachunek bankowy Data System.
 5. Data System zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do świadczonych Usług, będącego wynikiem prowadzenia prac serwisowych po stronie Operatora lub Data System. W przypadku, gdy przerwa w świadczeniu usług trwała jednorazowo dłużej niż 24 godziny, Klientowi przysługuje prawo do żądania za każdy pełny dzień braku dostępu do świadczonych Usług odszkodowania w wysokości 1/365 kwoty Abonamentu.
 6. Zapis określony w ust. 5 nie dotyczy przypadków znajdowania się pojazdu poza zasięgiem sieci komórkowej lub w miejscach, w których brak jest sygnału GNSS. W takim wypadku Klientowi nie przysługuje prawo do żądania odszkodowania, o którym mowa w ustępie 5 zdanie 2.
 7. Data System zastrzega możliwość występowania czasowych ograniczeń w bieżącym przekazywaniu danych o trasie pojazdu (w czasie rzeczywistym) będących wynikiem zmieniającego się zasięgu sieci komórkowej (np. na skutek znajdowania się pojazdu w tunelu, na podziemnym parkingu itd.) bez prawa do żądania przez Klienta jakiegokolwiek odszkodowania.

§11. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. W przypadku niejasności związanych z wystawionymi przez Data System fakturami, jakichkolwiek problemów w związku ze sprawami wynikającymi z Regulaminu lub zawartej Umowy, Klient może poinformować o tym fakcie Data System w terminie 1 miesiąca od zaistnienia zdarzenia, w formie pisemnej lub przesłać na adres e-mail: biuro@datasystem.pl, określając w treści wiadomości nazwę Klienta wraz z NIP, skrócony opis problemu oraz dane osoby odpowiedzialnej za kontakt po stronie Klienta. Reklamacje wniesione po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. Termin rozpatrzenia prawidłowo złożonej reklamacji wynosi 30 dni licząc od dnia jej doręczenia.
 2. O ewentualnych nieprawidłowościach w działaniu systemu DSLocate, Klient zobowiązany jest niezwłocznie w terminie 1 miesiąca od zaistnienia zdarzenia do pisemnego poinformowania o tym Data System poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: pomoc.techniczna@datasystem.pl, określając w jej treści nazwę Klienta wraz z NIP, skrócony opis problemu, ID Urządzenia oraz dane osoby odpowiedzialnej za kontakt po stronie Klienta. Data System po otrzymaniu zgłoszenia dokona jego weryfikacji poprzez przeprowadzenie próby zdalnego usunięcia usterki. W przypadku niepowodzenia próby zdalnego usunięcia usterki, Klient zobowiązany jest do przesłania na adres siedziby Data System urządzenia celem weryfikacji problemu. W takiej sytuacji §8 Regulaminu stosuje się odpowiednio. Reklamacje wniesione po upływie terminu wskazanego w zdaniu pierwszym nie będą rozpatrywane.
 3. W przypadku zaistnienia nieprawidłowości w działaniu systemu DSLocate, które zostaną stwierdzone przez serwis zewnętrzny producenta pojazdu w ramach ekspertyzy usterki, przy jednoczesnym braku udziału przedstawiciela Data System oraz podpisania trójstronnego protokołu z oględzin, Klient nie może ubiegać się o zwrot jakichkolwiek poniesionych z tego tytułu kosztów.
 4. W przypadku zgłoszenia reklamacji lub nieprawidłowości w działaniu systemu DSLocate, Klient nie jest zwolniony z obowiązku płatności należności na rzecz Data System.

§12. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

 1. Umowa zawierana jest na czas oznaczony wskazany w Umowie bez możliwości jej rozwiązania przed upływem tego okresu, z zastrzeżeniem §13 Umowy. Rezygnacja Klienta z korzystania z Usług przed upływem okresu na jaki współpraca została zawarta nie powoduje obowiązku zwrotu przez Data System części Abonamentu, za okres, w którym Klient nie korzysta z urządzeń.
 2. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, za dzień rozpoczęcia świadczenia Usług przyjmuje się dzień następny po dniu Montażu lokalizatora lub po dniu wysyłki urządzenia.
 3. Po upływie czasu oznaczonego współpraca wygasa. Powyższe nie dotyczy sytuacji gdy Umowa została zawarta w formie dokumentowej, wówczas Umowa przechodzi na czas nieokreślony, z prawem dla każdej Stron do jej rozwiązania z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§13. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa może być wypowiedziana przez Data System ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Klient naruszył postanowienia i/lub warunki współpracy określone w ofercie i/lub w Regulaminie. Ustanie współpracy przed upływem okresu na jaki została zawarta nie uprawnia Klienta do domagania się zwrotu części Abonamentu, za okres od dnia ustania Umowy do końca okresu na jaki współpraca została zawarta.
 2. Umowa może być wypowiedziana przez Klienta ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Data System w sposób rażący i zawiniony naruszyła postanowienia/warunki współpracy w zakresie obejmującym świadczenie Usługi Podstawowej, po bezskutecznym upływie 30-dniowego terminu wskazanego w pisemnym wezwaniu skierowanym do Data System przez Klienta, zawierającym żądanie zaprzestania naruszeń lub usunięcia ich skutków, o ile są one usuwalne.

§14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.
 2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy dokumentowej pod rygorem nieważności.
 3. Klient niniejszym wyraża zgodę na przeniesienie przez Data System w przyszłości wszelkich praw i obowiązków wynikających z zawartej Umowy i Regulaminu na osobę trzecią. W szczególności niniejsza zgoda wypełnia dyspozycję art. 519 § 2 k.c.
 4. W sprawach nieuregulowanych znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem art. 746 §1 i § 2 kc. W przypadku najmu urządzeń Strony wyłączają również stosowanie art. 662 § 1 kc, art. 663 kc, 664 §1 i § 2 kc.
 5. Wszelkie spory wynikające ze współpracy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla miejsca siedziby Data System.
 6. Umowa podlega prawu polskiemu i będzie interpretowana zgodnie z nim. Sądy polskie mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów, roszczeń lub kontrowersji wynikających z lub w związku z Umową, a Strony poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów w Polsce, wg siedziby Data System.
 7. Dla uniknięcia wątpliwości ustala się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma zastosowania do Klienta będącego konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Ładuje...